معرفی علوم اعصاب شناختىcognitive neuroscience

بازدیدها: 78   در اواخــر دهه 50 و اوايل دهه 60 قرن بيســتم ميلادى دانش مربوط به مطالعه ذهن دچار تحولى شگرف شــد. در اين سال ها دانشمندان حوزه هاى متنوعى چون علم اعصاب ، زبانشناســى، روانشناسى، هوش مصنوعى و فلسفه...