معرفی علوم اعصاب شناختىcognitive neuroscience

بازدیدها: ۹۲   در اواخــر دهه ۵۰ و اوايل دهه ۶۰ قرن بيســتم ميلادى دانش مربوط به مطالعه ذهن دچار تحولى شگرف شــد. در اين سال ها دانشمندان حوزه هاى متنوعى چون علم اعصاب ، زبانشناســى،...