آیا ابر انسان یا موجودی برتر از انسان بوجود می آید؟

بازدیدها: 126 ابر انسان Super human مطابق با نظریه گزینش طبیعی(natural selection)یا زنده ماندن سازگارترین گونه که در سال 1859توسط داروین وضع شده در طی تکامل موجودات، انسانها از میمونها بوجود آمده اند. بنا براین انتظار می رود که اگر...