وقتی شکل نورونها ،در اثر افسردگی تغییر می کند ، داروهای ضد افسردگی تاثیری در درمان ندارند.

تغییراتی که در مورفولوژی نورونهای سروتونرژیک رخ می دهدهمراه با تغییر در بیان ژنی در بیماران با افسردگی ماژور (MDD) مشخص شده است.این یافته های نشان می دهد که چرا بعضی بیماران به داروهای ضد افسردگی پاسخ می دهند و برخی دیگر پاسخ نمی دهند. مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین...