مکانیسم احتمالی بیماریMS

محققان یک مکانیسم جدید از ژن مولتیپل اسکلروز (MS) که از طریق تنظیم اپی ژنتیک شروع میشود را شناسایی کردند.مطالعه یک واریانت ژنتیکی محافظت کننده را گزارش می کند که خطر MS را از طریق یک مکانیسم کاهش می دهد .در حالیکه توالی DNAدر سراسر زندگی فرد یکسان باقی می ماند...