فارما کولوژی داروهای آرامبخش –خواب آور sedative-hypnotic

داروهای آرامبخش- خواب آور گروهی از داروها هستند که موجب سرکوبCNS بصورت وابسته به دوز می شوند.بنزو دیازپین ها، باربیتوراتها، کاربامات ها، الکل ها و اتر های حلقوی همه آرامبخش-خواب آور هستند. اکثر این داروها محلول در چربی هستند وبخوبی ازد ستگاه گوارش جذب می شوند و به مغز می رسند.داروهایی...