اولین نقشه بدن از توهم ایجاد شد

بازدیدها: 15 محققان اولین نقشه بدن از احساسات تجربه شده در هنگام توهم در افرادی که روان پریشی را تجربه می کنند، ایجاد کرده اند. روانشناسان دانشگاه لستر برای اولین بار نقشه های بدنی از...