دانستن اینکه یک عملکرد شناختی در کجا اتفاق می افتد با دانستن اینکه چگونه اتفاق می افتد یکسان نیست!

ما تاکنون با تعیین جایگاه کارکرد های مختلف ذهنی اطلاعات زیادی درباره مغز بدست آوردیم و در آینده نیز اطلاعات بیشتری کسب خواهیم کرد. در سالهای اخیر نیز امکانات و توانایی های ما در استفاده از تکنولوژی های تصویر برداری از مغز(neuroimaging)، بویژه تصویربرداری با fMRI برای نقشه برداری از کارکرد...