نقشه مغزی

یکی از ابزارهایی که  در واحد ارزیابی و تشخیص مرکز مغز مورد استفاده قرار میگیرد الکتروانسفالوگرافی کمی (qEEG) یا نقشه مغزی است. همچنین نقشه مغزی برای درمان هایی که بر روی مغز کار می کنند، مانند نوروفیدبک می تواند پروتکل درمان ارائه دهد و برای بررسی روند درمان نیز اطلاعات...