برچسب: نورونهای آینه ای

نورونهاي آینه اي و نظریه ذهن ۱

نورونهاي آینه اي و نظریه ذهن

یافته هاي جدید علمی از کشف گروهی ازنورونها درقسمت پیش حرکتی قشر خاکسـتري مغـز خبـر مـی دهنـد .ایـن نـورون هـا، نـورون هـاي آینـه اي نـام دارنـد . متخصصان براي اولین بار درحدود دهه ي 1990 سیستم نورونهاي آینه اي را در میمون ها در دانشگاه پارما کشـف کردنـد . نـورون هـاي...

نورونهای آینه ای  mirror neurons ۰

نورونهای آینه ای mirror neurons

نورون‌های آینه‌ای نورونی است که هنگامی که جانور عملی را انجام می‌دهد و نیز هنگامی که مشاهده می‌کند که همان عمل را دیگری انجام می‌دهد تحریک می‌شود. بدین‌گونه نورون شبیه «آینه» رفتارهای دیگری را کپی می‌کند، مثل آنکه خودش انجام داده. این نورن‌ها در نخستی‌ها، انسان‌ها، و دیگر رده‌ها مانند پرندگان...