فرایند هرس سیناپسیsynaptic pruning

برای چندین دهه، عصب شناسان بر این باور بودند که هرس سیناپسی یا فرایند حذف سیناپس توسط سلول های خاصی بنام میکروگلیاها صورت می گیرد که موجب رشد و عملکرد صحیح مغز و سلامتی آن می شود. اما میکروگلیاها بسیار کوچک و سریع هستند، بدین منظور محققان هنوز کاملا متوجه...