آیا ما از یک قرن قبل با هوش تر شده ایم؟

جیمز فلین اولین کسی بود که به بررسی سابقه تاریخی آزمون های بهره هوشی پرداخت.او پس از بررسی های دقیق به این نتیجه گیری رسیده بود که: طی قرن حاضر بهره هوشی بصورت ثابت در حال افزایش است. به این یافته اثر فلین(Flynn effect) می گویند. کشف فلین پاره آجری...