هوش انسانی و هوش مصنوعی

بازدیدها: 290 این موضوع که هوش چیست هنوز تعریف روشنی ندارد و بیشتر روانشناسان شناختی درباره آن اتفاق نظر ندارند. بطور کلی هوش شامل ظرفیت یادگیری از تجربه است و نیز شامل توان سازگاری با محیط اطراف است.امروزه مفهوم هوش...