ﺑﻬﺮه ﻫﻮش ﻣﻠﻰ ایران در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﻰ اﺳت

مهدی زارع * استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله عضو وابسته فرهنگستان علوم برخــی از ایرانیان بــاور دارند، ضریب هوشــی ایرانیان از دیگــر اقوام و ملیت ها بیشتر است، برای مثال زمانی فردی مدعی شد در یک جست وجوی اینترنتی در دو ســایت کانادایی دیده اســت که...