ﺑﻬﺮه ﻫﻮش ﻣﻠﻰ ایران در چه ﺣﺪ اﺳت؟

بازدیدها: 36 مهدی زارع * استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله عضو وابسته فرهنگستان علوم برخــی از ایرانیان بــاور دارند، ضریب هوشــی ایرانیان از دیگــر اقوام و ملیت ها بیشتر است، برای مثال زمانی فردی مدعی شد...