نوروسایکولوژی هیجان neuropsychology of emotions

ماهیت هیجان در حقیقت، کارشناسان، هیجان را از بقایای مزاحم گذشته تکاملی ما یعنی دورانی از عدم آگاهی که بشر در عمل تحت اختیار غرایزی مانند هیجان قرار داشت می دانند. آنان معتقدند بشر در اصل موجودی منطقی است. ولی قدمت هیجان، از تفکر بیشتر است. افرادی مانند ج.پ. که...