آیا پیوند نورون ممکن است ؟

زمانیکه جراح مغز و اعصاب سرجیو کاناورو برای اولین بار سر یک مرده را به جسد دیگری متصل کرده بود ، کارش توسط تعدا زیادی از متخصصین علوم اعصاب مورد هجوم قرار گرفته بود.تلاش کاناورو برای درمان افراد فلج و بطور بالقوه رادیکال و اتوپیایی است.اما نورولوژیست ها بجای تعویض...