ارتباط دو طرفه بین چاقی و خود کنترلی وجود دارد.

پژوهشگران نشان دادند که چاقی ممکن است نتیجه کاهش فعالیت در کورتکس پره فرونتال باشد که خود کنترلی (self controlling) را تحت تاثیر قرار می دهد و شخص را مستعد چاقی می کند. آیا چاقی خود کنترلی را کاهش می دهد یا کاهش خود کنترلی منجر به چاقی می شود؟...