آیا با هوش بودن ارثی است؟

اینکه دقیقا چه میزان از هوش افراد به ژنتیک آنها ارتباط دارد؛ یکی از موارد بحث برانگیز بین دانشمندان است. ما در حیوانات هم شاهد درجاتی از هوش هستیم که برای بقا آنها حیاتی است. این هوش محدود به جمع آوری غذا، فرار از دست شکارچیان، انجام وظایف گروهی (مانند...