درمان صرع با ورژن سنتتیک کانابیس (حشیش)

ورژن مصنوعی از ترکیب کانابینوئیدی حشیش(CBD) در آزمایشگاهی در کالیفرنیا توسط یک شیمی دان تولید شده که H2CBD نامیده می شود که موجب کاهش تعداد و شدت حملات تشنجی در رات می شود. H2CBD در واقع آنالوگ غیر سمی کانابیدیول(CBD) است. CBD مصنوعی یک جایگزین مناسب برای ماده طبیعی حشیش...