کدگذاری رنگ و شکل توسط مغز

بازدیدها: 92 محققان با انجام مطالعات و بررسی‌های بیشتر با کمک تکنیکهای نوین دریافته‌اند کدگذاری رنگ و شکل توسط مغز چگونه و با چه مکانیسمی انجام می‌شود. یک فرد می‌تواند هزاران رنگ و شکل متمایز را بصورت بینایی تشخیص دهد...