قارچی که مغز مورچه  را کنترل می کند

مورچه تحت تاثیر قارچ انگلی پیشرفته‌ای، که گمان می‌رود کنترل ذهن این حشره را به دست می‌گیرد، دستخوش دگردیسی بسیار پیچیده‌تر و سخت‌تری می‌شود. آنچه بین انگل و میزبان بدون مغزش رخ می‌دهد، جدالی بسیار غریب و هوشمند است. این قارچ انگلی از گونه «Ophiocordyceps» است که هر کدام به طور...