برنامه درسی مبتنی بر مغز

مقدمه مغز انسان دارای قسمتهای گوناگون است اما نظام آموزشی فعلی تنها درصد کوچکی از آن را نشانه رفته است .اکنون آموزشهای مدرسه ای بر جزیی باریک از مغز تمرکز دارند که در قسمت چپ قشر مخ قرار گرفته است و منزوی شدن قسمتهای خاص مغز همبستگی و انسجام نظام...