اثر تحریک مغناطیسی مغز بر حافظه اپیزودیک

بازدیدها: 12 خاطرات رویدادهای گذشته و تجربیات چیزی است که ما را به عنوان چه کسی هستیم تعریف می کند، و در عین حال توانایی تشکیل این خاطرات اپیزودیک با سن، دمانس و آسیب مغزی...