داروهای ضد افسردگی Antidepressant Agents

Views: 555

نتیجه تصویری برای داروهای ضد افسردگی

بسیاری از داروهای ضد افسردگی عملکرد نوراپی نفرین یا سروتونین یا هر دو را در CNS افزایش می دهند.اعتقاد بر این است آمین های مغزی بویژه نوراپی نفرین و سروتونین میانجی های عصبی مربوط به خلق وخو می باشند.کاهش فعالیت این میانجی های عصبی منجر به افسردگی می شود.

الف) ضد افسردگی های سه حلقه ای:

این داروها مانند ایمیپرامین ، آمی تریپتیلین از نظر ساختمانی شبیه فنوتیازین ها هستند.آمی تریپتیلین و ایمی پرامین متابولیت های فعال دارند که بترتیب نورتریپتیلین ودزیپرامین نام دارند.

ب)مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین (SSRI):

فلوکستین سردسته این گروه است که بازجذب سروتونین را بطور انتخابی مهار می کند.سایر اعضاء شامل سیتالوپرام،اسیتالوپرام، فلووکسامین ، پاروکسیتین و سر ترالین متابولیت فعال با مدت اثر طولانی ندارند.

ج) ضد افسردگی های هتروسیکلیک: شامل مهار کننده های بازجذب سروتونین –نوراپی نفرین(SNRI ها، دولوکستین ، ونلافاکسین)،آنتاگونیست های گیرنده۵-HT2(نفازودون ، ترازودون) و داروهای هتروسیکلیک متفرقه دیگراز جمله آموکساپین، ماپروتیلین و میر تازاپین می باشند.فارماکو کینتیک اکثر این داروها مشابه داروهای سه حلقه ای است.نفازودون و ترازودون مستثنی هستند، نیمه عمر آنها کوتاه است.

د)مهار کننده های MAO:

این داروها مانندفنلزین، ترانیل سیپرومین از نظر ساختمانی مشابه آمفتامین ها هستند.تاثیر ترانیل سیپرومین سریع تر از سایر مهار کننده های MAO است.MAO-Aنوراپی نفرین،سروتونین و تیرامین را متابولیزه می کند و MAO-B دوپامین را متابولیزه می کند.سلژیلین مهار کننده انتخابی MAO نوعB است که اخیرا برای درمان افسردگی تاییدشده است.

مکانیسم اثر داروهای ضد افسردگی:

الف) ضد افسردگی های سه حلقه ای(TCA ها):تاثیر حاد داروهای سه حلقه ای، مهار مکانیسم های بازجذب است که در خاتمه دادن به تاثیر نوراپی نفرین و سروتونین در سیناپس های مغزی نقش دارد.در نتیجه تاثیر این میانجی های عصبی بر گیرنده های پس سیناپسی افزایش می یابد.

ب)مهار کننده انتخابی باز جذب سروتونین (SSRI ها): تاثیر حاد این داروها مهار بسیار اختصاصی ناقل سروتونین می باشد.

پ)مهار کننده های بازجذب سروتونین- نوراپی نفرین (SNRI ها):این دارو ها هم به انتقال دهنده های سروتونین و هم به انتقال دهنده های نوراپی نفرین متصل شده و آنها را تقویت می کند.تفاوت SNRI ها با ضد افسردگی های سه حلقه ای فقدان اثرات مسدودکنندگی قابل توجه گیرنده های هیستامینH1، گیرنده های موسکارینی و گیرنده های آدرنرژیک آلفا است.

ت)آنتاگونیست های گیرنده سروتونین۵-HT2: به نظر می رسد عمده اثرات ضد افسردگی نفازودون و ترازودون ناشی از انسدادگیرنده ۵-HT2 باشد.

ث)سایر ضد افسردگی های هتروسیکلیک:میرتازاپین با آنتاگونیسم گیرنده های پیش سیناپسی α۲آدرنرژیک که در مهار پس خوراندی دخیل هستندرها سازی آمین ها از پایانه عصبی را افزایش می دهد.

ج)مهار کننده های منو آمین اکسیداز:

این داروها با مهار متابولیسم آمین های مغزی در پایانه عصبی ذخایر وزیکولی نوراپی نفرین و سروتونین را افزایش می دهند.در نتیجه، وقتی نورونها وزیکول های خود را تخلیه می کنند ، مقادیر بیشتری از امین ها آزاد می شود.

اثرات فارماکولوژیک:

۱.آرامبخشی sedation    ۲.مهاربازجذب آمین   ۳.مهار گیرنده های موسکارینی  ۴.اثرات قلبی وعروقی:شامل افت فشار خون در اثر انسداد گیرنده های آلفا و آریتمی     ۵.تشنج:این داروها آستانه تشنج را پایین می آورند.

*مهار کننده های انتخابی بازجذب سروتونین ممکن است اشتها را کاهش دهند وکاهش وزن ایجادکنند.

*بوپروپیون برای ترک وابستگی به نیکوتین مفید باشد.

عوارض و تداخلات دارویی:

الف)داروهای سه حلقه ای:عوارض آنها عبارتند از:۱.خواب آلودگی شدید،سستی و خستگی ۲.اثرا ت مقلد سمپاتیک از جمله تاکیکاردی،بر آشفتگی ، تعریق و بی خوابی  ۳.اثرات شبه آتروپین  ۴.افت فشار خون وضعیتی ، اختلالات ECG و کاردیومیوپاتی  ۵.لرزش و گزگز ۶.افزایش وزن

تداخلات دارویی با اتانول ، باربیتوراتها ، بنزودیازپین ها و اوپیوئید ها وجود دارد.

پ) سمیت مهار کننده های انتخابی بازجذب سروتونین:این داروها باعث تهوع ، بیخوابی و اختلالات جنسی و عوارض خارج هرمی می شوند.سندرم سروتونین نخستین بار برای تداخل بین فلوکستین و یک مهار کنندهMAOتوصیف شد.سیپروهپتادین مهار کننده گیرنده سروتونین است.

ب)عوارض داروهای هتروسیکلیک، آنتاگونیست های۵-HT2 ,  و داوهای SNRI ها:افزایش وزن،پارکینسونیسم،سندرم آمنوره ،اضطراب،بر آشفتگی ، سرگیجه ، تشدید سایکوز

ت) سمیت مهارکننده های MAO: عوارض شامل واکنش های افزایش فشار خون در پاسخ به مقلد های غیر مستقیم، هیپرترمی و تحریک CNSکه به برآشفتگی و تشنج می انجامد.اگر بیمار تحت درمان بامهارکننده های MAOغذای غنی از تیرامین(مقلد سمپاتیک غیر مستقیم)مصرف کندممکن است بحران فشار خون روی دهد.تجویز MAOI همراه با SSRI ها منجر به سندروم سروتونین می شود.

Class, Drug

SSRIs Citalopram Escitalopram Fluoxetine Fluvoxamine Paroxetine SertralineSNRIs Duloxetine Milnacipran Venlafaxine

Tricyclics Amitriptyline Clomipramine Imipramine

۵HT modulators Nefazodone Trazodone Vortioxetine

Tetracyclics and unicyclic

 Amoxapine Bupropion Maprotiline Mirtazapine   Vilazodone

MAOIs

   Phenelzine  Selegiline

منبع: کاتزونگ ۲۰۱۸

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *