تجربیات نزدیک به مرگ و عملکرد مغز

Views: 174تجربیات نزدیک به مرگ چه چیزهایی را در مورد مغز آشکار می کند؟ آیا افرادی که تجربیات نزدیک به مرگ و بیهوشی را داشته اند واقعیات را می گویند؟ تجربه نزدیک به مرگ که...