علت دژاوو یا آشنا پنداری چیست؟

Views: 571پدیده دژاوو (Deja Vu) وقتی رخ می دهد که انسان برای نخستین بار با صحنه ای مواجه می شود و گمان می کند که از قبل آن صحنه را دیده است و با آن...