رابطه میان توسعه علمی کشورها و ضریب هوشی

Views: 156 عرفان کسرایی * پژوهشگر مطالعات علم و فناوری در دانشگاه کاسل آلمان آیا کشورهای با میانگین ضریب هوشی بالاتر، پیشرفته تر و توسعه یافته ترند؟ پژوهشــگران در دهه های اخیر، پژوهشهای دامنــه داری...