برچسب: اراده آزاد

۰

اراده آزاد Free will

Views: 193 بحث اراده آزاد یکی از مهمترین موضوعات قابل توجه و چالش انگیز در علوم اعصاب است که با فلسفه والهیات پیوند خورده است. اختیار یا اراده آزاد به اشتباه آزادی اراده نیز نامگذاری...

۲

مفهوم اراده آزاد free will

Views: 429آیا ما اراده آزاد داریم یا نداریم؟این سوال خوبی است و سوال بسیار قدیمی است.در واقع از شاخه های سوال قدیمی جبر و اختیار است.اینکه اگر شما به اختیار معتقد باشید به تعبیری می...