ﺑﻬﺮه ﻫﻮش ﻣﻠﻰ ایران در چه ﺣﺪ اﺳت؟

بازدیدها: 41 مهدی زارع برخــی از ایرانیان بــاور دارند، ضریب هوشــی ایرانیان از دیگــر اقوام و ملیت ها بیشتر است، برای مثال زمانی فردی مدعی شد در یک جست وجوی اینترنتی در دو ســایت کانادایی دیده اســت که هــوش ایرانی...