آنچه علم در مورد رویاهای مکرر خواب می گوید

بازدیدها: ۳۲ دو سوم مردم گزارش می دهند که رویاهای مکرر را تجربه کرده اند ، به ویژه در زمان استرس. محققان نحوه وقوع این پدیده و عواملی را که در رویاهای مکرر نقش دارند...