آیا مصرف تریاک بی ضرر است ؟

بازدیدها: 32686 بعضی از متخصصین در حوزه اعصاب و روان معتقدند که مضرات تریاک در برابر ماری جوانا و شیشه صفر است و تریاک دولتی می‌تواند باعث خلوت شدن دادگاه‌ها شود . ونیزمصرف تریاک به دلیل عدم توهم زایی منع ...