سیستم عصبی مستقل مارمولک: مدلی برای مطالعه ضایعه عصبی در انسان

بازدیدها: 52 دم قطع شده مارمولک احتمالا از یک ذهن مستقل با سیستم عصبی مجزایی برخوردار است. حتی زمانی که دم مارمولک قطع می شود و دیگر به مغز مارمولک مرتبط نمی باشد با این...