چگونه از توهمات تولیدی مغز خود بهره بگیرم؟

بازدیدها: 182 می دانیم مغز افراد عادی و سالم هم ممکن است در محرومیت حسی، دچار توهمات شود. توهمات می تواند دیداری، شنوایی، بویایی، لمسی، چشایی  یا مجموعه ای از آنها باشد. تجربیات مغزپژوهی جدید...