بزرگترین تحولات مرتبط با مغز در سال ۲۰۲۱

بازدیدها: ۳۳ از جایزه نوبل و مغزهایی با نیروی فتوسنتز گرفته تا تحقیقات مربوط به تخریب عصبی و بحث بر سر داروی جدید آلزایمر، نگاهی به برخی از بزرگترین تحولات مرتبط با مغز در سال....