مبنای عصبی حرف زدن در خواب یا Somniloquy

Views: 370 حرف زدن در خواب، یک اختلال خواب به حساب می آید و بصورت ناهشیار انجام می شود.حرف زدن در خواب یا سامنی لوکی Somniloquy یکی از نمونه‌های خواب‌پریشی است که شامل راه رفتن...