برچسب: داروهای ضد افسردگی

0

تغییر شکل نورونها و تاثیر داروهای ضد افسردگی

بازدیدها: 81 تغییراتی که در مورفولوژی نورونهای سروتونرژیک رخ می دهدهمراه با تغییر در بیان ژنی در بیماران با افسردگی ماژور (MDD) مشخص شده است.این یافته های نشان می دهد که چرا بعضی بیماران به داروهای ضد افسردگی پاسخ می...

0

داروهای ضد افسردگی Antidepressant Agents

بازدیدها: 445 بسیاری از داروهای ضد افسردگی عملکرد نوراپی نفرین یا سروتونین یا هر دو را در CNS افزایش می دهند.اعتقاد بر این است آمین های مغزی بویژه نوراپی نفرین و سروتونین میانجی های عصبی مربوط به خلق وخو می...