داروهای مربوط به پارکینسونیسم و اختلالات حرکتی

Views: 1163 اختلالات حرکتی شامل پارکینسون، بیماری هانتینگتون،بیماری ویلسون و سندرم توره است.اختلالات حرکتی شامل آتتوز،کره،دیس کینزی ،تیک ها و لرزش می باشند. داروهایی که برای پارکینسونیسم بکارمیرود عبارتند از:پیش ساز دوپامین(لوودوپا) ، آگونیست های...