یک دوره بحرانی برای یادگیری زبان وجود دارد

بازدیدها: ۱۸۶شواهد زیادی پیشنهاد کننده آن است که یادگیری یک زبان جدید برای فرد بالغ سخت تر از کودک است.مطالعه جدیدی که به تازگی در MIT انجام شده است پیشنهاد می کندکه بچه ها تا...