حمله COVID-19 به مغز ، نه ریه ، باعث بیماری شدید می شود.

بازدیدها: 422 ژانویه 2021 موش هایی که از طریق مجرای بینی در معرض COVID-19 قرار گرفتند ، حمله سریع و تشدید شده مغز توسط ویروس که منجر به نتیجه شدیدتر عفونت می شود ، حتی...