شبکه‌های مغزی دخیل در نام‌گذاری اشیا

بازدیدها: ۵۸ نویسنده: فاطمه مختاری دانشمندان متوجه شدند که در زمان فکر کردن به نام یک شی و به زبان آوردن آن، نواحی و شبکه‌‌های خاصی از مغز فعال می‌شوند. دانشمندان مرکز علوم بهداشتی دانشگاه...