اسکیزوفرنی یا روان‌گسیختگی

Views: 28 اسکیزوفرنی به یک وضعیت و به طیفی از اختلالات اشاره دارد که همگی شامل قطع ارتباط با واقعیت است، از جمله توهم و هذیان. تفاوت بین اسکیزوفرنی و روان پریشی چیست؟ اسکیزوفرنی و...