افسردگی ماژور از دیدگاه علوم اعصاب

Views: 236 ظهور افسردگی قریب به یقین شامل اختلالاتی در تنظیم خلق (mood) و فرایند های شناختی است.مشابه با بیشتر رفتار های پیچیده انسانی، هیجانات با شبکه های عصبی کنترل می شوند که در کورتکس...