علت عصبی لکنت زبان

بازدیدها: ۴۷۸۷ لکنت زبان (stammering or stuttering) یک اختلال سیالی بیانِ لفظی است که بر اساس تکرارها و تطویل‌های غیر ارادی، صدادار یا بی صدا، به هنگام انتشار واحدهای کوچک سخن یعنی اصوات، هجاهای مجزا...