برچسب: علوم اعصاب

۴

آخرین اطلاعات درباره خواب دیدن و رویا بصورت علمی

Views: 1651 خواب دیدن و رویا آینده متعلق به کسانی است که زیبایی رویا هایشان را باور دارند.رویا ها شاید تقدیر را رقم می زنند. شاید مشهورترین رویای  دوره باستان درباره کنستانتین ، امپراتور روم...