اینکه عملکرد شناختی در کجا اتفاق می افتد با اینکه چگونه اتفاق می افتد ، فرق می کند

بازدیدها: 35ما تاکنون با تعیین جایگاه کارکرد های مختلف ذهنی اطلاعات زیادی درباره مغز بدست آوردیم و در آینده نیز اطلاعات بیشتری کسب خواهیم کرد. در سالهای اخیر نیز امکانات و توانایی های ما در...