مصرف ماری جوانا و کاهش نشانه های بیماری اوتیسم در اطفال

بازدیدها: 101 در مطالعه جدیدی که بر روی اطفال ۱۸ ساله یا کمتر انجام شده است حاکی از آن بود که کانابیس بعنوان درمان برای طیف اوتیسم بکار می رود که بخوبی تحمل می شود،...