مصرف ماری جوانا و کاهش نشانه های بیماری اوتیسم در اطفال

بازدیدها: ۱۳۲ در مطالعه جدیدی که بر روی اطفال ۱۸ ساله یا کمتر انجام شده است حاکی از آن بود که کانابیس بعنوان درمان برای طیف اوتیسم بکار می رود که بخوبی تحمل می شود،...