آیا هیچ توضیح علمی برای هیپنوتیزم و جود دارد؟

Views: 169ـآیا هیچ توضیح علمی برای هیپنوتیزم و جود دارد؟ آیا از هیپنوتیزم می توان بعنوان یک روش درمانی استفاده کرد؟ادعای زیادی درباره اثر بخشی هیپنوتیزم در بالین وجود دارد.آیا می توان به این روش...