مدار عصبی مصرف الکل

بازدیدها: 34 دانشمندان مدار عصبی مغز که مسئول ولع به الکل است را کشف کردند. غیر فعال کردن اپتوژنتیک نورونهای CRF (فاکتور آزاد کننده کورتیکوتروپین)  در هسته مرکزی آمیگدال میل به مصرف الکل و شدت...