آیا مغز شما را کنترل می کند یا شما مغزتان را کنترل می کنید؟

Views: 550 فرض کنید که بگویید: من بخاطر اینکه مردی را با تفنگ دیدم ترسیدم و یک دانشمند علوم اعصاب بگوید:شما به این دلیل ترسیدید که فعالیت الکتروشیمیایی در آمیگدال شما افزایش یافته است.آیا این...