آیا بعضی افراد توانایی پیش گویی دارند؟

بازدیدها: 416 شاید شما با فردی برخورد کرده باشید که دارای حس ماورایی است و می تواند وقتی برای اولین بار با  شما آشنا می شود، درمورد شما و روابط تان وشخصیت تان، وضعیت روحی...